Regulamin świadczenia usług psychologicznych

Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług w gabinecie siedzibą w Bydgoszczy (ul. Chopina 3/25, 85-092 Bydgoszcz), NIP 9671459606, reprezentowanego przez Oliwię Romańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Psycholog Oliwia Romańska (Usługodawca) na rzecz Pacjentów (Usługobiorca).
 

DEFINICJE

 
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęte zostały następujące znaczenia poniższych sformułowań:

 • Usługodawca – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą Psycholog Oliwia Romańska z siedzibą w Bydgoszczy.
 • Pacjent – osoby fizyczne (konsument lub przedsiębiorca), osoby prawne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną korzystające z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną;
 • Usługi elektroniczna (zwana też usługą) – należy przez to rozumieć usługuję świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta, w tym umawianie wizyt, konsultację on-line, kontakt z Usługodawcą za pomocą formularza, rezerwację terminów.
 • Strona internetowa – należy przez to rozumieć stronę pod adresem: www.psychologoliwia.pl
 • Umowa o świadczenie usług – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą i Pacjentem, za pośrednictwem strony internetowej, na oferowane przez Usługodawcę usługi;
 • Umówienie wizyty – należy przez to rozumieć zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą i Pacjentem, o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci konsultacji lub konsultacji on-line;
 • Rezerwacja – należy przez to rozumieć ustalony co do dnia i godziny termin konsultacji z psychologiem.
 • Konsultacja – należy przez to rozumieć poradę, rozmowę z psychologiem.
 • Konsultacja on-line – należy przez to rozumieć konsultację odbywającą się na odległość, za pośrednictwem aplikacji wybranej przez Pacjenta;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ

 
Celem świadczenia usług drogą elektroniczną nie jest wymagane posiadanie specjalistycznego sprzętu i/lub oprogramowania. Wystarczające pozostaje:

 • dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu;
 • posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres email);
 • posiadanie aktualnego systemu operacyjnego.
 • W przypadku problemów w związku korzystaniem z świadczonych przez Usługodawcę usług – Pacjent może skorzystać z pomocy Usługodawcy poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: +48 603-203-390

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 
1. Usługodawca świadczy profesjonalne usługi psychologiczne w zakresie: konsultacji psychologicznej, poradnictwa psychologicznego, rehabilitacji psychologicznej, wsparcia psychologicznego, psychoedukacji lub innych, realizowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalisty.

 • Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z usług psychologicznych.
 • Regulamin określa w szczególności:

-zasady korzystania z usług psychologicznych,
-procedurę zawierania Umowy na świadczenie usług psychologicznych;
-zasady przetwarzania danych osobowych Pacjentów przez Usługodawcę;

 

Kontakt z psychologiem pod adresem e-mail: kontakt@psychologoliwia.pl; .tel. 603-203-390.
 

§ 2 Zasady świadczenia usług psychologicznych

 
1. Usługa świadczona jest bezpośrednio w gabinecie Usługodawcy w formie spotkania indywidualnego z Pacjentem. Może być także świadczona on-line oraz telefonicznie.
2. Zamówienia przyjmowane są osobiście w siedzibie Usługodawcy, drogą mailową oraz telefoniczną.

3. Usługa świadczona jest na rzecz osób pełnoletnich. W przypadku Pacjenta niepełnoletniego niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Czas trwania każdej wizyty (konsultacja 1h) to max. 60 minut.

5. Świadczone Usługi dietetyczne są odpłatne zgodnie z cenami podanymi w Ofercie. Usługodawcy znajdującym się na stronie internetowej lub dostępnym w siedzibie.

6. Warunkiem korzystania z usług psychologicznych jest zaakceptowanie przez Pacjenta niniejszego Regulaminu.

7. Akceptując Regulamin Pacjent:

 • wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie na jego rzecz usługi psychologicznej;
  oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nie zataił informacji, co do stanu swojego zdrowia;

8. W przypadku Pacjentów pierwszorazowych wysyłane będą wiadomości sms z prośbą o potwierdzenie terminu zaplanowanej wizyty.

9. W przypadku nieopłaconej wizyty i braku potwierdzenia terminu spotkania, wizyta zostaje anulowana i czas ten zostanie udostępniony kolejnym osobom oczekującym na termin u specjalisty.

10. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi w sytuacji, gdy:

 • przygotowanie wykracza poza jego wiedzę i zakres kompetencji;
 • ma uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia Pacjenta;
 • ma uzasadnione wątpliwości co do pełnoletności Pacjenta, a brak jest zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego

Wówczas Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania planu żywieniowego jak również dokona zwrotu wpłaty, jeżeli taką Pacjent dokonał.

 

§ 4 Rezerwacje online

 
1. Rezerwacje realizowane są przez system Bookero.pl, za pośrednictwem strony internetowej www.psychologoliwia.pl, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu przez pacjenta.
2. Pacjent dokonuje rezerwacji terminu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie psychologoliwia.pl.
3. Pacjent ma zagwarantowaną rezerwację wyznaczonego terminu jeśli dokona za nią opłaty na max. 12 godzin przed spotkaniem.
4. Pacjent z chwilą kliknięcia przycisku zamawiam i płacę lub przycisku równoznacznego oraz opłaceniu wizyty -wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę z chwilą otrzymania przez Usługodawcę zapłaty.
5. Pacjent ma możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji lub zmiany terminu na 24 godziny przed wyznaczonym terminem.
6. Odwołanie lub przełożenie rezerwacji wizyty jest możliwe, nie później jednak niż 24 godziny przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Po odwołaniu wizyty mniej niż 24 godzin przed planowanym terminem jej rozpoczęcia – nie ma możliwości zwrotu dokonanej przez Pacjenta płatności.
 

Płatności za usługę

 
1. Konsultacje oraz konsultacje on-line świadczone przez Usługodawcę maja charakter odpłatny zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej.
2. Usługodawca oferuje możliwość zapłaty za świadczone usługi płatne za pośrednictwem operatora Przelewy24.
3. Zapłaty należy dokonać w walucie polskiej – złotówkach [PLN].
4. Istnieje możliwość skorzystania z innych form płatności. W tym celu należy skontaktować się z Psycholog Oliwią Romańską w drodze korespondencji mailowej, wysłanej na adres: kontakt@psychologoliwia.pl, lub telefonicznie: +48 603-203-390
5. Dokonanie płatności następuje z chwilą potwierdzenia wpłaty przez operatora Przelewy24. W przypadku przelewu tradycyjnego – z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
6. Brak dokonania opłaty jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i niezrealizowaniem usługi przez Usługodawcę.
 

§ 5 Konsultacje online

 
1. Konsultacja on-line odbywa się za pośrednictwem aplikacji wybranej przez Pacjenta. Usługa konsultacji on-line jest usługą odpłatną.
2. Rezerwacja terminu konsultacji on-line odbywa się przez formularz na stronie internetowej w zakładce rejestracja.
3. Po dokonaniu rezerwacji – konsultacji on-line, na adres mailowy podany w formularzu, zostanie przesłany link do konsultacji. Pacjent ma możliwość zmiany aplikacji na wybraną przez siebie, przez którą będzie realizowana konsultacja.
4. W terminie umówionej konsultacji psycholog skontaktuje się z Pacjentem za pomocą dogodnej dla niego aplikacji celem przeprowadzenia konsultacji on-line.
 

§ 7 Odpowiedzialność Usługodawcy

 
1. Usługodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia medycznej historii choroby i leczenia, dlatego nie wydaje się skserowanej dokumentacji Pacjenta. Na życzenie Pacjent wydaje się jedynie odpłatne zaświadczenie.
2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się, bądź wybiórcze stosowanie się do zaleceń, jak również zatajenie informacji na temat stanu zdrowia lub podanie nieprawdy przez Pacjenta może wpłynąć na efekt świadczonej usługi psychologicznej, negatywnie wpłynąć na stan zdrowia Pacjenta.
3. Poradnia nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy. Usługa nie stanowi diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować pacjentowi leczenia, realizowanego przez podmiot prowadzący działalność leczniczą.
 

§ 8 Dane osobowe

 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu świadczenia usługi psychologicznych jest Usługodawca, który wdrożył niezbędne środki w celu ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji lub poprawiania, jak również żądania usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę, jeżeli usunięcie nie narusza innych przepisów prawa.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych dla świadczenia usług psychologicznych oraz informacji o stanie zdrowia Pacjenta skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Pacjenta przez Usługodawcę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 

§ 10 Odstąpienie od umowy

 
1. Pacjent może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie Usługi.
2. Dla zachowania terminu niezbędne jest przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno być przesłane papierowo lub drogą mailową w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią.
3. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a Usługodawca zwraca Pacjentowi zwrotu wpłaty, jeżeli taką Pacjent dokonał.
 

§ 11 Reklamacje

 
1. Reklamacje można składać pisemnie, drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@psychologoliwia.pl lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie, numer rachunku bankowego Pacjenta, na który w razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zwróci Pacjentowi uiszczoną opłatę.
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Usługodawca wystąpi do Pacjenta o jej uzupełnienie.
 

§ 12 Postanowienia końcowe

 
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmianą warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa.
3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

Zapraszam na spotkanie. Umów wizytę

Oferuję: poradnictwo i wsparcie psychologiczne oraz prowadzę psychoedukację, pracuję terapeutycznie w nurcie TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach) oraz korzystam z technik CBT (terapii poznawczo-behawioralnej).  

UMÓW WIZYTĘ